Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD  BEZRUČOVY CHATY LYSÁ HORA BESKYDY

 1. Základní názvosloví ubytovatel – provozovatel Bezručovy chaty viz. razítko, ubytovaný – klient s tímto dává souhlas ke zpracování osobních údajů dle platných zákonů.
 2. Ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout ubytovat klienta v případě, že je ubytovna plně obsazena. Cena lůžek na pokojích se řídí platným ceníkem ubytovatele, ceník je umístěn v recepci. Při nástupu na ubytování je potřeba předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Osoba bez dokladů nebude ubytována.
 3. Placení poplatku za ubytování je okamžitě při ubytování. Ubytovatel si vyhrazuje právo nepřijímat pozdní platby. Platba je vždy v hotovosti. Není-li platba provedena včas, má provozovatel právo považovat ubytování za ukončené. Při předčasném a neohlášeném ukončení (minimálně 2 dny předem) bude navrácena klientovi pouze polovina zaplacené částky – storno poplatek 50%.
 4. 4. Kouření na pokojích je zakázáno pod pokutou 1000 Kč. Při dalším porušení tohoto zákazu dojde k okamžitému ukončení ubytování ze strany ubytovatele. Zákaz přechování zbraní, omamných prostředků a podobných životu nebezpečných předmětů v prostorách ubytovny. Na pokojích, chodbách a společných prostorách udržovat pořádek. Při ztráte klíčů bude účtován poplatek 200 Kč za každý kus klíče.
 5. Ubytovna neposkytuje úklid na pokojích, ubytovaný má k dispozici úklidové prostředky na vyžádání. Ubytovaný má nárok 1x za 14 dní na výměnu ložního prádla za čisté, častější výměna je podmíněna zaplacením částky 50 Kč.
 6. Návštěvy v prostorách ubytovny jsou přísně zakázány, porušení tohoto zákazu znamená okamžitému ukončení ubytovací smlouvy. Zákaz přespávání cizích osob na pokojích a v prostorách ubytovny. Ubytovaný je povinen chovat se v prostorách ubytovny klidně a neporušovat práva spolubydlících a provozovatelů ubytovny. V nočních hodinách od 22:00 – 06:00 hod. – je třeba zachovávat zvýšený klid a nerušit ostatní zvláště hlukem. Ubytování se zvířetem je přísně zakázáno.
 7. Poškození inventáře, popř. krádeže je povinen ubytovaný, který toto způsobil ji provozovateli uhradit. Na recepci je kniha závad, kde případně závady okamžitě nahlaste. Bude zjednána náprava. Je zakázané polepovat stěny a dveře, taktéž zatloukání hřebíčků a připínáčků do stěn, dveří a nábytku.
 8. V případě ukončení pobytu nebo neohlášeného opuštění pokoje, nebo nezaplacení řádného pronájmu je ubytovaný povinnen vyklidit pokoj od svých věcí, nebo mu budou veškeré věci vyklizeny a přesunuty do skladu ubytovatele a po dobu 2 dnů uschovány. Po uplynutí této lhůty věci propadají ve prospěch ubytovatele a budou zlikvidovány.
 9. Ubytovací smlouva nezakládá právní nárok na poskytnutí trvalého nebo přechodného pobytu ubytovaného a ani nárok na náhradní ubytování v případě zániku nebo zrušení ubytovací smlouvy. V případě přechodu práv provozovatele na jiný subjekt je třeba uzavřít jinou ubytovací smlouvu s novým provozovatelem.
 10. Používání vlastních elektrospotřebičů na pokojích je zakázáno pod pokutou 500 Kč. Výjimkou jsou nabíječka na mobil, vlastní budík a jiné elektrospotřebiče do výše odběru 0,5kWh.
 11. Ubytování končí následující den v 10:00 a do této doby musí být pokoj a ubytovna opuštěny. Ubytovaný je povinen při ukončení pobytu toto nahlásit 2 dny předem. V případě prodloužení pobytu nahlásí ubytovaný toto 2 dny dopředu a provede platby za poskytnutí dalšího ubytování. Příklad: ubytovaný prodlužuje ubytování končící 14.1.2016 – platba nutná do 13.1.2016
 12. Ubytovatel nenese odpovědnost za ztrátu osobních věcí či peněz!! Každý ubytovaný je odpovědný za své osobní věci a nemá nárok na úhradu za ztrátu od ubytovatele.
 13. Ubytovaný je povinen umožnit ubytovateli přístup do pokoje, v opačném případě má ubytovatel nárok na násilné vniknutí do pokoje a náklady s tím spojené budou účtovány ubytovanému.
 14. Silně podnapilým nebo agresivním osobám nebude vstup do ubytovny povolen a to bez náhrady vrácení peněz!!!
 15. Tento ubytovací řád je právně platný, ubytovaný je povinen se s ním seznámit v celé šíři, na případnou neznalost nebude brán zřetel. Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytovací smlouvu v případě hrubého porušení jednotlivých ustanoveních této smlouvy.